พัฒนางาน และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล